Glazed earthenware tiles

18 Mountains
36 Mountains
21 Mountains