Glazed earthenware tiles

18 Mountains
11 Mountains
36 Mountains
La Tour Penchée
21 Mountains